POLÍTICA DE PRIVACITAT

La política de protecció de dades que s’enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que duen a terme l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i les seves societats filials en el desenvolupament de llurs funcions i activitats.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals és:

Institut d’Estudis Catalans
NIF G-08674327
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

2. Finalitat del tractament de les dades

Les dades que una persona subministra a l’Institut d’Estudis Catalans o a les seves societats filials per qualsevol mitjà són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l’única finalitat de lliurar o atendre el servei sol·licitat.

En cadascun d’aquests mitjans, l’IEC informa detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es durà a terme únicament i exclusivament si la persona ha autoritzat aquest tractament.

La persona interessada subministra les seves dades de manera voluntària en tot moment, i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces i en respon; l’IEC es reserva el dret a excloure dels serveis les persones que hagin facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Les dades lliurades són tractades únicament amb la finalitat per a la qual es van demanar i van ser autoritzades per la persona interessada. No se cedeixen les dades a tercers, llevat que la persona interessada ho hagi autoritzat expressament o per qüestions legals.

3. Tractament de les dades personals per tercers

Per a garantir l’execució completa dels serveis de l’Institut d’Estudis Catalans o de les seves societats filials, una part pot ser duta a terme per entitats terceres dedicades a aquest fi. La gestió consegüent de les dades personals per aquestes entitats es duu a terme únicament i exclusivament per a garantir la realització, la seguretat i la disponibilitat dels serveis que l’IEC ofereix; l’IEC garanteix que aquestes entitats apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els proveïdors de serveis de l’Institut d’Estudis Catalans es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu, de tal manera que no es transfereixen dades personals fora d’aquest àmbit ni a països que no tenen el nivell de compliment exigit per la legislació, llevat que l’IEC disposi de l’autorització expressa prèvia de la persona interessada.

4. Els drets de les persones quan faciliten les seves dades

En qualsevol moment, una persona pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què tracta l’IEC les seves dades. Aquesta persona pot:

– Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té l’IEC i quin ús en fa.
– Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o la rectificació de dades inexactes.
– Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci cap més tractament, fora de les que la llei exigeix conservar.
– Oposar-se a un tractament, és a dir, que l’IEC no faci un ús concret de les seves dades.
– Limitar el tractament, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin conservades únicament per necessitats legals.
– Portabilitat de les dades, és a dir, que l’IEC li ha de lliurar les dades en un format compatible perquè les pugui portar a un tercer que li ha ofert un servei.

Per a qualsevol d’aquestes gestions, la persona interessada pot dirigir un escrit a l’IEC amb la indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del seu DNI, a l’adreça següent:

Institut d’Estudis Catalans
Comissió de Seguretat de Dades Personals
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

o bé al correu electrònic dades.personals@iec.cat.

Igualment, si la persona interessada desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Institut d’Estudis Catalans, es pot posar en contacte amb aquesta institució al correu electrònic dades.personals@iec.cat.