Íber és una publicació del IRIF i l’Editorial Graó. Toca temes de pràctica docent i autoformació del professorat. Periodicitat trimestral.